0

Jak poznat psychopata

Někdy se zdá, že moderní demokracie je vláda psychopatů nad úzkostnými neurotiky. Co s tím my, nepsychopaté můžeme dělat? Jak poznat úspěšného psychopata ve svém okolí, v práci, doma, v rodině? A lze nad nimi vyhrát?

Jako psycholog dostávám v poslední době často dotaz na to, jak rozpoznat psychopata a zda je pravda, že ne všichni z nich jsou kriminálníci. Již v devadesátých letech vzbudila velký ohlas kniha Vzpoura deprivantů autorů Františka Koukolíka a Jany Drtilové. V ní popisovali mimo jiné jedince, kteří jsou dle běžných společenských norem úspěšní, mocní a bohatí, avšak způsob, jakým těchto výsledků dosahují, je parazitický a sociálně patologický. I na serveru Aktualne.cz se tomuto tématu věnuje jiný lékař a sice Radkin Honzák. Skutečným bestsellerem se však stala až kniha Paula Babiaka a Davida Hare Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce (česky vydalo nakladatelství Academia v roce 2014). Personalista Paul Babiak a kanadský psycholog Robert D. Hare, autor standardizovaného diagnostického nástroje Hare Psychopathy Checklist neboli testu PCL-R, který se běžně využívá pro diagnostikování psychopatie, v této knize poukázali na tzv. úspěšné psychopaty, tedy lidi, kteří sice mají shodnou poruchu osobnosti jako kriminálníci, avšak díky sociální inteligenci dokáží existovat mimo sféru jednoznačného zločinu a své snažení napřou do oblasti byznysu či politiky. Skutečně je nutné si uvědomit, že psychopat není zrůda s krví podlitýma očima čekající se zbraní v ruce na nevinnou oběť. Psychopata činí tím, kým je, toliko jeho životní cíl a prostředky, kterých k jeho dosažení využívá. Již výše zmíněný František Koukolík říká: „Životní cíle psychopatů bývají moc, majetek, sex, ale ten nejzákladnější cíl je jen jeden – moc, a to pokud možno absolutní, samoúčelná moc.“

Pokud jde o prostředky, tak právě zde se ony dvě skupiny, tedy úspěšní a neúspěšní psychopaté liší. Ti neúspěšní volí cestu zločinu, a tak dříve či později skončí ve vězení. Ti úspěšní sice také nemají žádné skrupule, avšak úzkostlivě dbají na to, aby hranici zákona pokud možno nepřekročili. Pro své okolí bývají však podobně nebezpeční. Psychopaté jsou totiž predátoři a parazité v jednom. Sami nic nevytvoří, ale dokáží výsledky jiných dovedně prodat jako své. Můžeme však psychopata poznat? Inu, psychologové, mají-li psychopata ve své ordinaci, rozpoznají tuto poruchu vcelku snadno, rychle a spolehlivě. Nástroje, které k tomu máme k dispozici, se používají mnohdy již desítky let a měří dobře. To samozřejmě neznamená stoprocentně, jak by si jistě veřejnost přála, avšak takto kvalitní není žádný diagnostický nástroj. Další věc je, jak dalece ten který psycholog umí s diagnostikou pracovat. Pak se však nejedná o chybu techniky, ale toho, kdo s ní pracuje. Celkově lze spolehlivost vědeckých psychodiagnostických metod srovnávat se somatickou medicínou. Co však má dělat jedinec –laik, který stojí před dilematem, zda jeho soused, manžel/ka, šéf či oblíbený politik je pouze divný pavouk, anebo psychopat? Robert Hare sice varuje, abychom neviděli v každém protivovi hned psychopata, přesto však právě jeho dotazník PCL-R může sloužit jako jistý soupis rysů, na které bychom si u lidí, s nimiž se stýkáme, nebo které necháváme rozhodovat o některých aspektech svého života (mám zde na mysli životní partnery, nadřízené či politiky), měli dát pozor. Tak tedy, představte si nyní nějakého člověka, který je důležitý pro vaše rozhodnutí (sňatek, stěhování, finanční investice, nástup do zaměstnání, volby atd.) a položte si otázku, zda u něj pozorujete následující rysy:

1. Nápadné kouzlo, výmluvnost a povrchní šarm – dotyčný působí na druhé charismaticky, avšak je sebestředný. Hovoří zejména o sobě. Pokud mluví o druhých, tak jedině ve vztahu k sobě. Například říká, s kým vším se zná, kdo se s ním přátelí nebo chválí knihu určitého autora, ale především proto, aby vám ukázal, jak je sečtělý.
2. Grandiózní sebehodnocení – vidí se jako neomylný jedinec s často abnormálními mentálními dovednostmi, tedy např. s fenomenální pamětí, schopností předvídat, enormní pracovitostí, intuicí, instinkty atd.
3. Patologické lhaní – lže dobře a lže rád. Lhaní ho baví. Mnohdy lže i bez zjevné příčiny, pouze pro radost z toho, že někoho napálil, zmátl či uvedl v omyl, případně, že někomu svou lží ublížil. Lež je druh moci. Pokud psychopat lže, ovládá svým způsobem své okolí. Odhalenou lež pak nikdy nepřizná a to ani tehdy, je-li s pravdou přímo konfrontován.
4. Manipulativní a podvádějící – dělá mu dobře, když jej druzí obdivují a navenek jim oplácí stejně, tedy zdánlivým přijetím, sympatiemi a pochvalou. Ve skutečnosti mu však na lidech kolem sebe nezáleží a mnohdy právě těmi, kterým nejčastěji podkuřuje, hluboce pohrdá.
5. Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny – chybí mu pocit studu. Tohoto prožitku vůbec není schopen. Ať udělá, co udělá, jakkoli je to za hranou, nelze očekávat, že by se za své činy či výroky zastyděl či se cítil provinile.
6. Povrchnost, mělkost (oploštěný afekt) – své emoce buď přehrává, nebo naopak jsou jeho citové projevy málo viditelné. Raduje se z amorálních věcí, například z toho, koho se mu podařilo napálit, nebo kolik lidí rozčílil. Vztahy k druhým má toliko účelové, a proto u něj obvykle nenacházíme mnohaleté přátele. Všechny časem buď odehnal jako nepotřebné, nebo oni sami prohlédli a přestali se s dotyčným stýkat. Lidi kolem sebe dělí na ty, kteří jsou mu užiteční (těmi se obklopí), ty, kteří jsou nebezpeční, tedy jemu podobní (ty zničí, nebo s nimi uzavře cosi jako příměří) a ty, kteří jsou zbyteční (ty bez výčitek zahodí jako mastný papír)
7. Necitlivý/nedostatek empatie – je mu zcela jedno, že druhé zraní, urazí, rozesmutní. Vztek okolí na sebe mu nevadí, vnímá jej totiž jako znak zájmu o svou osobu a proto může na jisté lidi působit jako statečný mluvčí, který si tzv. nebere servítky. Nejde však o upřímnost, ale o samoúčelnou neomalenost. Ve svých verbálních výpadech je zcela bez skrupulí a člověk se nepřestává divit, kam až je dotyčný schopen zajít.
8. Neschopen přijímat odpovědnost za vlastní činy – nikdy se za nic neomlouvá. Pokud mu jeho chování nevyjde a dojde k maléru, pak za něj vždy nesou odpovědnost jiní (kolegové, nadřízení, podřízení, političtí konkurenti, systém apod.)

Nu a to je pro tuto chvíli asi vše. Podtrženo sečteno, úspěšní psychopaté existují a lze je poznat. Zbývá dodat ještě následující. Psychopat se nezmění. Jeho porucha je natolik hluboká, že představa převýchovy je zpravidla ilusí. Psychopat maximálně dokáže, je-li k tomu okolím přinucen, své pohnutky dovedněji skrývat a třeba krátkodobě potlačit. Nad úspěšnými psychopaty lze vyhrát, ale je třeba mít na paměti, že psychopat vždy zvolí zákeřnější a odpornější metodu než normální protihráč. Pokud máme šanci se těmto lidem vyhnout, nebýt v jejich pracovních týmech či si je nevolit eventuálně si je nebrat za své životní partnery, vždy je to méně bolestné, než otevřená srážka. O to více musíme podporovat ty, kteří tento boj v určitých situacích s psychopaty vedou.

autor: Daniel Štrobl

Publikováno se souhlasem autora

Leave a reply