0

Jak se žije v obci…Vrdy

vrdy-znakSetkání se starostou obce Vrdy na pomezí Středočeského a Východočeského kraje bylo první mezi novými starosty, kteří vzešli z podzimních komunálních voleb. Antonín Šindelář ovšem není žádný nováček, starostou Vrdů byl po dvě volební období v letech 2002 – 2010, a nyní se do této funkce po čtyřech letech vrátil. S trochou nadsázky by se dalo říci, že je k této práci předurčen – jeho otec pracoval v minulosti rovněž na zdejším obecním úřadě a on sám se v jeho budově, pocházející z roku 1942, narodil.

V našem letošním seriálu jsme se starostů ptali, co se jim podařilo zlepšit v jejich obci za poslední volební období. Vy jste do funkce nastoupil sice začátkem listopadu, v minulém volebním období jste však byl členem zastupitelstva, takže máte o dění ve Vrdech přehled, i když jste do něj nemohl zasahovat. Co se tedy za poslední léta podařilo ve vaší obci udělat pro lepší život jejích obyvatel?
„Asi největší investiční akcí byla intenzifikace čističky odpadních vod včetně vybudování části kanalizace. Ještě za mého působení vzešel dodavatel stavby, firma Hochtief, a.s., stavba byla zahájena a dokončena v minulém volebním období. Hodnota díla představuje 36 000 000,- Kč s dotací více než 28 milionů korun.
V roce 2009 jsme zateplili budovu mateřské školy I v hodnotě šesti milionů korun a budovu základní školy v hodnotě 12 milionů. Byla zřízena kanalizace v celé místní části obce Horní Bučice. Ulice Na Štěpnici v Horních Bučicích byla upravena v roce 2011 s povrchem zámkové dlažby s předchozím uložením vodovodu včetně přípojek do rodinných domů. Upravili jsme řadu chodníků a místních komunikací s povrchem zámkové dlažby.
V minulosti, tj. v letech 2008 – 2009, jsme připravili a realizovali koncepci bioodpadového hospodářství prostřednictvím dotačního titulu Státního fondu pro životní prostředí. Nyní máme po obci rozmístěno 800 popelnic, z nichž bioodpad sváží naše vlastní auto s velkoobjemovým kontejnerem jednou za čtrnáct dní. Součástí projektu je také štěpkovač určený na štěpkování, tedy k likvidaci pokácených stromů a dřevin. K použití jsou i velkoobjemové kontejnery jako nástavba na uvedené nákladní auto MAN. Občané mohou drť dát buď do vlastního kompostu, nebo ji odvezeme na skládku bioodpadu do Neškaredic. Dotací a vlastní spoluúčastí obce tak vzniklo dílo v hodnotě šesti milionů korun.
Minulé zastupitelstvo zajistilo dotaci na zateplení dvou objektů Domu s pečovatelskou službou v hodnotě cca 4 780 000,- Kč bez DPH, které se v současné době dokončuje. Byly také upraveny parky ve Vrdech a Dolních Bučicích.

vry-foto

Po bývalém vedení radnice jste určitě zdědili nějaké projekty…
„Ano, například stavbu nové cyklostezky z Dolní Bučice do Koudelova, která naváže na již stávající cyklostezku z Koudelova do Filipova, otevřenou v loňském roce. Naše část představuje 2,2 km. Stavba je již zahájena, ale dodavatel ji přerušil z důvodu nutnosti dodatečné úpravy, resp. stabilizace podloží objektu stezky. Termín jejího dokončení je však neúprosný – 30. dubna 2015.
Dotáhnout do konce musíme také rekonstrukci domu č. p. 59 v Dolních Bučicích. Projekt řeší objekt s dispozicí tři bytové jednotky ve druhém nadzemním podlaží a dvě jednotky určené k podnikání v prvním nadzemním podlaží. Měla by zde najít místo například kavárna s cukrárnou a prodejna. Původně měly mít všechny jednotky vlastní plynové kotle k vytápění, ale v současné době jsme převzali objekt s tím, že rozvod původně etážového topení je proveden s rozvodem pro ústřední topení. Projekt společné kotelny byl také předložen až nyní a nejsou nám známé důvody této změny, která není ani projednána jako změna stavby v průběhu výstavby. Navíc byty jsou zbytečně velké. Původně měly být prý určeny VIP klientele. Kdo si ale koupí luxusní, i když v současné době nedokončený, byt vedle silnice č. I/17 se zpomalovacím semaforem pod okny? Viděl bych tam raději několik menších bytů, které by se snáze prodaly nebo pronajaly.“

Jaké úkoly vás čekají do budoucna?
„Obec vlastní a provozuje koupaliště ve velmi pěkném prostředí. V letech 2006 byla zřízena pomocí dotací úpravna vody v hodnotě 12 milionů korun. Nyní snad dojde na II. etapu jeho modernizace, na kterou minulé obecní zastupitelstvo neslyšelo, a která by přinesla vlastní úpravu bazénu a vybavení areálu např. minigolfem, dětským koutkem nebo kioskem s občerstvením, odpovídající dnešní době.
Pomocí dotací jsme upravili polovinu chodníků v místní části obce v Horních Bučicích. Já osobně považuji dokončení druhé poloviny jako splacení dluhu občanům této části obce.
Jsem přesvědčen, že se ale musíme vrátit na zem a pokračovat v dokončení objektů infrastruktury v obci. Jsou stále ulice, kde chybí vodovod, kanalizace, a tím pádem jsou i jejich povrchy v provizorním stavu, například pokryté silničními panely. Rozhodně mezi důležité akce patří i takové „maličkosti“, jako spolehlivá funkce místního rozhlasu.

Máte dvě mateřské školy a jednu základní, knihovnu, poštu. A také zdravotní středisko. Jakou péči tam vaši občané mohou nalézt?
„Máme dva praktické lékaře pro dospělé, pediatra a jezdí k nám gynekolog. Máme dvě ordinace pro zubní lékaře, ale obě zejí prázdnotou. Budeme usilovat i za cenu nákladů obce zajistit alespoň službu pro naše seniory. Ne každý má možnost dojezdu do Čáslavi. Pokud čte tento rozhovor někdo, kdo je bez angažmá, rádi ho uvítáme.
V budově zdravotního střediska, která byla postavena v roce 1986 a kterou jsme zateplili, vyměnili v ní okna a instalovali nové plynové kotle ústředního topení, sídlí také kadeřnictví, manikúra, pedikúra, masérské služby a další. Mám představu, že by bylo dobré zřídit v objektu zdravotního střediska malý byt pro správce, který k tomuto zařízení jistě patří.

Jak jsou aktivní zájmové spolky a sdružení ve vaší obci?
„V obci působí tři spolky dobrovolných hasičů – v Dolních Bučicích, ve Vrdech a Zbyslavi, a dále jeden poloprofesionální s označením JPO III ve Vrdech. Ty se podílejí na organizování kulturních a společenských akcí, které se u nás konají. Na území obce působí dvě tělovýchovné jednoty, Slavoj Vrdy a Dynamo Horní Bučice. Dynamo je soustředěno především na fotbal, Slavoj má podstatně širší portfolio – kromě kopané a volejbalu je to především cvičení pro ženy, kulturistika, judo nebo cvičení pro děti.
Dlouholetou tradici u nás mají taneční kurzy, které se mohou pochlubit doprovodem živé hudby, kterou zajišťuje místní kapela, což není zcela obvyklé v jiných městech nebo vesnicích. Samostatnou kapitolu tvoří skauti, kroužek leteckých modelářů a za zmínku stojí i jezdecký kroužek, YVAHU a kynologové. Obec těmto všem zájmovým organizacím přispívá každoročně finančními prostředky. Nemohu nezmínit také velmi aktivní spolky myslivců a rybářů.

Měli jste také letní kino…

„Ano, ale to už nefunguje, resp. je zrušeno. Máme však velice aktivní paní knihovnici, která namísto letního kina vymyslela pro děti letní promítání na zahradě knihovny. Organizuje v knihovně během roku spoustu zajímavých akcí, například Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, ale i výstavy nebo Listování.“

Pořádáte jako obec také kulturní a společenské akce v průběhu roku?
„Jistě, od pálení čarodějnic, stavění Máje přes Dětské dny až po mikulášskou zábavu pro děti, rozsvěcení vánočního stromku a vánoční karneval. Letos jsme stromeček rozsvítili poprvé u základní školy, a to 28. listopadu. Ve Zbyslavi, kde jsou místní velice šikovní v pořádání akcí pro děti, ho rozsvítí 13. prosince. Když už hovoříme o Zbyslavi, tam je velice aktivní Spolek pro záchranu kostela. Já si sice myslím, že sakrální stavby by měla udržovat církev, zvláště nyní, kdy se jí vrátily takové majetky, na druhou stranu ty stavby nemohou za to, že se o ně minulý režim nestaral. Aktivita Zbyslavských byla hybnou silou opravy jedné ze dvou bání kostela a nyní potřebují snést dolů a opravit druhou. Navrhneme zastupitelům finanční spoluúčast.“

Můžete zájemcům o vlastní bydlení u vás nabídnout nějaké pozemky na stavbu rodinného domu?
„V letech 2008 – 2010 jsme nabídli k individuální výstavbě pozemky v lokalitě sídliště Sluneční. Dnes tam stojí deset rodinných domů a další mají šanci, prostor tam je. V Horních Bučicích je připraveno deset parcel. Patří soukromníkovi, který ze svého investoval do inženýrských sítí. Pracujeme na podmínkách dohody, která by vedla k jejich převzetí s tím, že by na nás zbyla povinnost dokončení komunikace.

Dominantou Vrdů je bývalý lihovar uprostřed obce, v němž dnes sídlí firma Ethanol Energy produkující biolíh. V lednovém vydání našeho měsíčníku jsme publikovali článek, v němž jsme upozornili na stížnosti občanů Vrdů týkající se silného zápachu a černého kouře štípajícího do očí. Koncem října t. r. firma zprovoznila novou sušičku lihovarských výpalků, která by měla díky ukončení výroby mláta a sirupu snížit zápach, hluk z výroby a dopravní zátěž. Stalo se tak?
„Sušička pracuje ve zkušebním provozu až do jara 2015. Se zápachem je to lepší, Ethanol však překračuje limity hluku. Někteří obyvatelé musí v nočních hodinách zavírat okno, aby mohli spát. A produkuje také nadměrné množství kouře, resp. páry ze sušičky. Uvidíme, jaké stanovisko firma zaujme na dalších jednáních s námi. Rozhodně však chceme být vnímáni jako rovnocenní partneři. Dostali jsme ve volbách důvěru občanů k tomu, abychom je zastupovali, ale nestačí to jen deklarovat. Nechceme vést žádnou válku, ale nekompromisní a věcný dialog s kontrolovatelnými výstupy.

Dana Čermáková
Fotografie autorka

Vrdy

Kotlina rozkládající se pod úpatím Železných hor, kterou klikatě protéká řeka Doubrava, byla již od pravěku plná života. Nejstarší doklady pravěkého osídlení okolí obce pocházejí z mladší doby kamenné, a to především přímé pozůstatky sídlišť kultury keramiky lineární a vypíchané, kostrové hroby a žárové pohřebiště z doby bronzové a sídliště z doby železné. První písemná zmínka o obci Vrdy pochází až z roku 1307 v zakládací listině Oldřicha z Lichtenburka. Místní jméno Vrdy souvisí s vodou či řekou a znamená místo, kde byla řeka kdysi přehrazena, poněvadž se často rozvodňovala. Povodně trápí obec dodnes.
Do roku 1849 spadaly Vrdy pod vrchnostenskou správu žlebského panství, o rok později byly přiděleny k čáslavskému hejtmanství. Obce se dotkla jak pruská válka (1866), tak i světová válka (1914 -1918). K uctění památky padlým vojínům byl ve Vrdech 18. 9. 1921 slavnostně odhalen pomník. V období první republiky panoval v obci čilý stavební ruch. V roce 1923 se začal stavět železobetonový most přes Doubravu, opravena byla radnice, zvonice, kaple a vydlážděna cesta a chodník na návsi. V poválečných letech byly nevyhnutelné rekonstrukce válkou poškozených budov, např. školy, ale i úpravy veřejných ploch. Až do roku 1960 existovaly na území dnešního sídelního celku čtyři samostatné obce s vlastní správou – Vrdy, Dolní a Horní Bučice a Zbyslav. V roce 1969 byl připraven územní plán bytové výstavby sloučených obcí. V červnu 1972 bylo otevřeno letní kino, v květnu 1976 koupaliště.
Zbyslav je jednou z nejstarších obcí regionu, připomínána je již roku 1131. Nachází se tu pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice. V Horní Bučici zase kostel Všech svatých a tzv. Červený mlýn pocházející z roku 1279, který je kulturní a technickou památkou.

vrdy-foto

Leave a reply