0

Výzva vládě

Současný stav malých a středních podnikatelů je neúnosný. Vláda nařídila zavření většiny jejich provozoven, ale nadnárodní řetězce nabízející nejen potraviny, ale většinu spotřebního zboží (Kaufland, Tesco, Globus, atd…) praskají pod náporem zákazníků ve švech. Více než do očí bijící ukázka devastace malých firem a živnostníků. Podnikatelské odbory tímto vyzývají a žádají vládu ČR.

Podnikatelské odbory zastupují práva a zájmy českých podnikatelů a živnostníků. Vyzýváme proto Vládu ČR, aby se neprodleně soustředila na přímou podporu podnikatelů a živnostníků, kteří jsou těžce postiženi jejími opatřeními při boji s pandemií koronaviru. Vláda má k tomu nejen všechny potřebné nástroje a mandát, ale také politickou i morální povinnost.

Žádáme o urychlené řešení situace. Jarní i podzimní opatření vlády dostala statisíce podnikatelů – ne vlastní vinou – na hranu bankrotu. Pomoc státu se ukázala jako nekoncepční, roztříštěná a pro velkou část zasažených subjektů nedostupná. To podlomilo důvěru firem i živnostníků ve stát. Nastal čas ji obnovit konkrétními kroky, které rychle, účinně a s minimem byrokratických překážek pomohou.

Žádáme:

  1. vyplacení kompenzace za část ztrát obratu
  2. uhrazení části marně vydaných provozních nákladů
  3. snížení DPH, alespoň pro postižené obory
  4. odpuštění některých povinných plateb (odvodů) a některých daní malým firmám a živnostníkům

ad 1, 2) Vyplacení kompenzace za část ztrát obratu, uhrazení části marně vydaných provozních nákladů

Stát má podle krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) jednoznačnou odpovědnost za škody způsobené v přímé souvislosti s opatřeními realizovanými vládou. Přesto se k otázce odškodnění staví zády a snaží se této povinnosti zbavit. I poslanci si už uvědomili neudržitelnost situace a navrhli odškodňovací zákon „o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2“ (tisk č. 1039). Šokuje nás, že vláda k návrhu zaujímá nesouhlasné stanovisko. Návrh přitom počítá pouze s úhradou toho nejzákladnějšího – fixních nákladů, nikoliv ušlého zisku. Uvědomujeme si, že stát nemůže zaplatit úplně vše, o co podnikatelé přišli, tedy například ušlý zisk v plné výši. Nicméně právě náhradu fixních nákladů považujeme za absolutně nezbytnou, aby malé firmy a živnostníci měli šanci přežít.

ad 3) Snížení DPH, alespoň pro postižené obory

Snížení nebo odpuštění DPH, třeba i dočasné, bude silným impulsem pro restart malého podnikání. Tímto krokem ponechá vláda více peněz občanům a méně zatíží malé podnikatele – nejpostiženější subjekty, zejména ty s uzavřenými provozovnami. Tento náš návrh je v souladu s návrhy Evropské komise na podporu drobného podnikání, nejde tedy o nic, co by česká vláda neznala. Jen se musí rozhodnout, zda ponechá více peněz firmám a živnostníkům, nebo je od nich chce, aby s nimi sama, většinou velmi špatně, hospodařila.

Dále žádáme, aby placení DPH bylo vázáno výhradně na již obdržené příjmy. Úhrada DPH z vystavených faktur, namísto z přijatých peněz, staví podnikatele do role toho, kdo úvěruje stát a potom od něj musí finance vymáhat. To není role, která by podnikateli příslušela, a není ani podstatou jeho činnosti.

ad 4) Odpuštění některých povinných plateb (odvodů) a některých daní malým firmám a živnostníkům

Pokud je ohrožena sama existence malých podnikatelů a živnostníků, není přijatelné, aby je stát zatěžoval povinnými poplatky a odvody. Tyto platby je nutné alespoň dočasně zrušit nebo omezit. Občané ČR potřebují, aby se ekonomika znovu rozběhla a aby nenastal kolaps malého podnikání. Proto stát potřebuje zachovat co nejvíce malých podniků i živností, a také pracovních míst, která zajišťují.

Ministři se již několikrát vyjádřili, že „to nejde plošně“ a že „to nejde výběrově“. Těžko si v tom vybrat a orientovat se, ale jedno je jisté: V době, kdy vláda zavedla nouzový stav, kdy omezuje naše základní občanská práva, rozhodně není možné, aby se vymlouvala, že něco nejde.

Při jarním nouzovém stavu (12. 3. – 17. 5. 2020) a v souvislosti s ním byla v rámci tzv. liberačního balíčku přijata řada opatření – posunul se například termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně i pro uhrazení případného doplatku. Podobně došlo k odložení přehledu odevzdávaného České správě sociálního zabezpečení. Především však Ministerstvo práce a sociálních věcí odpustilo živnostníkům minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to od března na 6 měsíců. Tyto kroky sice pomohly, avšak nedostatečně – neboť ignorovaly riziko druhé vlny koronavirové pandemie. Jestliže bylo možné je navrhnout, projednat a zavést v prvním pololetí, nevidíme důvod, aby to za obdobných podmínek a stejnou rychlostí nešlo i nyní. Vzhledem k trvání nouzového stavu (který se pravděpodobně ještě prodlouží) i stavu legislativní nouze nemá vláda žádné systémové překážky, které by bránily odpuštění odvodů či jiných poplatků a daní.   

Závěr:

Všechny nastíněné kroky jsou nejen realizovatelné, ale i nezbytné. Vláda má kompetence je zrychleně projednat a Poslanecká sněmovna ovládaná vládou schválit v rámci stavu legislativní nouze. Návrh zákona lze předložit a projednat během jediného týdne. Přesto vláda ani sněmovna nekoná – některé návrhy zákonů směřující k úlevám či přímé podpoře byly už zpracovány a předloženy, avšak nikdo se jimi nezabývá. Nebo je vláda nepochopitelně odmítá – jako v případě návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (sněmovní tisk č. 947). Vyzýváme proto vládu k bezodkladnému jednání. Není se na co vymlouvat – od 15. 3. do 2. 11. bylo v legislativní nouzi předloženo 53 zákonů, z nichž bylo plných 47 schváleno. Tím vláda potvrzuje, že to jde.  

Bez urychlené podpory ze strany vlády desetitisíce menších podnikatelů skončí a dojde k nevratnému poškození české ekonomiky – právě tyto firmy tvoří její páteř a zaměstnávají nejvíce osob. Vyzýváme Vládu ČR, a aby je pomohla zachránit. Nabídněte jim alespoň základní a rychlou pomoc v podobě uhrazení nákladů, ať se neroztočí kolotoč žalob na náhradu škody. Hledejme cestu společně, Podnikatelské odbory nabízí, a to již opakovaně, svou spolupráci. Dostaňme co nejdříve od praxe navržená zákonná opatření. Je to jediná cesta k záchraně českého podnikání.

V Praze dne 11. 11. 2020

Radomil Bábek – předseda výboru PODNIKATELSKÉ ODBORY

Leave a reply