0

Tanečky s domečky – reakce

V srpnovém čísle jsme uveřejnili článek Tanečky s domečky, k němuž byla připojena i výzva na případné názory a vyjádření. Stalo se tak a došlé reakce si dovolujeme v zájmu objektivnosti zveřejnit. Vzhledem k délce těchto materiálů a rozsahu našich novin je zde uvedena pouze jejich část. Celé znění reakcí na uvedené téma je zveřejněno na našich webových stránkách www.dobryinfo.cz

Vyjádření místostarostky Kutné Hory Dany Vepřkové

Reakce na článek otištěný v srpnovém čísle periodika Dobrý info 2014 pod názvem: Tanečky s domečky. Zvídavým   čtenářům připomínám, že šlo  opět o kauzu ,,domeček“ – tedy o IC, které poskytuje služby turistům v bezprostřední  blízkosti chrámu sv. Barbory. Vzhledem k tomu, že nemám ráda informace s částečnou výpovědní hodnotou, dovolím si některé údaje, uvedené v již zmíněném článku, doplnit.

Autoři článku napsali:

,, IC ,,domeček“ po letech ekonomických problémů prokazoval pod vedením OKCR lepší hospodaření a byla vize na úpravu prostor, aby se ekonomická situace ještě zlepšila“. Pravda je taková, že hospodaření tohoto IC bylo pro město prodělečné. Nechť vnímavý čtenář posoudí sám. IC-domeček + kaple Božího těla + kostel SJN převzalo oddělení kultury a cestovního ruchu k 1.7. 2012 od Průvodcovské služby se ztrátou 107 364,-27 Kč. Na konci roku 2012 tato ztráta činila 200 362,12Kč a na konci roku 2013 pak 740 133,66Kč.

V té době se začalo hledat řešení, jak zlepšit služby pro turisty  na tomto strategickém místě. Právě  ke chrámu sv. Barbory, kapli Božího těla a IC směřují při návštěvě našeho města jejich první  kroky. Je  pravdou, že existoval architektonický záměr, jak s  prostorem ,,domečku“ naložit. Jenže od záměru k uskutečnění to může trvat i půl roku včetně všech povolení a vyřízení a město navíc nemělo v rozpočtu alokované prostředky.  A turistická sezona nepočká, až bude všechno vyřízeno a schváleno.  Hlavním argumentem jednoznačně bylo zlepšit služby, které jsou turistovi nabízeny. Další zajímavá myšlenka, která v tomto případě byla realizována, byla společná vstupenka do chrámu sv. Barbory a do kaple Božího těla. Opět způsob, jak umožnit turistovi, aby zhlédl prostory, které by při návštěvě chrámu sv. Barbory mnohdy jen přešel. Tady se již přímo nabízelo spolupracovat s vlastníkem chrámu sv. Barbory – Římskokatolickou farností – arciděkanství KH.

Následovaly další kroky.

Na základě usnesení RM byl vypsán záměr na pronájem nemovitosti. Není pravda, jak píší autoři článku, že záměr nedává  možnost dalším zájemcům se angažovat. Ve vyvěšeném záměru bylo totiž uvedeno: ,,Písemné nabídky případně připomínky zájemců je třeba doručit do…“Záměr visel v průběhu půl roku hned dvakrát, skutečně se objevilo několik zájemců, ale ti chtěli ve zmíněném objektu provozovat hlavně občerstvení, kdežto město trvalo na tom, že zde bude zachováno informační centrum. Po odvisení záměru začal odbor správy majetku připravovat smlouvu, se kterou byli seznámeni i zastupitelé města, respektive ti, kteří projevili o její znění zájem.  Následně byla smlouva odsouhlasena RM.

Domeček tak fungoval až do poloviny ledna 2014, to proto, aby ještě zachytil nápor ruských turistů. Pak byl uzavřen,  pro turisty bylo zajištěno náhradní WC v hotelu Vila u Varhanáře a uvnitř domečku se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí. Objem této rekonstrukce byl rovněž zakotven ve smlouvě a to částkou 741 406,-Kč bez DPH. Tuto částku se zavázal uhradit nájemce. Přestože se zdála být částka dostačující, nájemce ještě navíc uhradil částku 537 290.-Kč, tu dal do rekonstrukce bez jakékoli náhrady. Další nepřesná informace, kterou autoři uvádějí , je, že částka vynaložená na rekonstrukci bude podle podepsané  smlouvy ,,odpuštěna“ nájemci nebo novému provozovateli z nájmu. Omyl, nic mu není odpuštěno, ale je zde řádný zápočet. To znamená, že nájemce zaplatí vše, město částku, která byla investována do rekonstrukce, odpočítává. Je to běžná zvyklost. Takže žádný dárek od města se nekonal. Tedy vlastně konal, město, vlastně obyvatelé města dostali dárek a to od farnosti a to hodnotě již zmíněných 537 290,-Kč. Další  důležitá informace- ,,domeček i kaple jsou stále majetkem města, rekonstrukcí došlo k dalšímu zhodnocení městské stavby.

Jak je to se zněním smluv před podpisem a po podpisu?  Autory článku je čtenáři  podsouvána myšlenka, že by mohly smlouvy obsahovat nějaké dárky, které se při podpisu neuvádějí. Tady se autoři vydali na hodně tenký led, možná si to ani neuvědomili. Smlouvy před a po podpisu vypadají vždy stejně, důkazem toho je, že jsou k  nahlédnutí, dále je povinnost je archivovat nejen na městě , ale následně i v okresním archivu. Ani se mi nechce dál domyslet, co autory k této domněnce vedlo, že by měli nějakou vlastní zkušenost?

Závěrem mi dovolte tu nejdůležitější informaci: ,,domeček i kaple jsou stále majetkem města, IC domeček funguje od dubna k naprosté spokojenosti  turistů, město nemá  v účetních dokladech ztrátu. Po zápočtu nákladů na rekonstrukci,  což bude po necelých pěti letech, začne nájemce platit řádný nájem a to 156 000,-ročně.

 Vepřková

Vyjádření Zdeňka Horáka – zájemce o pronájem „domečku“

Vyjádření pana Zdeňka Horáka – zájemce o pronájem „domečku“

V minulém čísle vyšel článek, který reagoval na nájemní smlouvu podepsanou mezi farností Kutná Hora a městem Kutná Hora. Byly v něm uvedeny podivné skutečnosti nejen při vyjednávání a vyvěšování záměru na pronájem, ale i podmínky, které se nakonec dohodly.

Protože jsem měl osobní zájem si objekt „domečku“ a kaple Božího Těla pronajmout, tento článek i skutečnost samotná mne donutila na článek reagovat. O pronájem zmiňovaného objektu jsem měl zájem a v roce 2013 jsem psal e-mail panu starostovi a všem radním města jehož obsah níže uvádím:

 

Vážený pane starosto, rado města Kutná Hora.

V minulých dnech jsem si přečetl záměr pronajmout prodejnu dárkových předmětů u chrámu Svaté Barbory společně s kaplí naší církvi, mnoho dní a hodin jsem přemýšlel a vedl diskuse s přáteli,co Vás vede k zbavení se majetku, který městu vydělává (aspoň podle našeho názoru musí vydělávat
nejméně 500.000,- Kč za rok a to beru odhad, tento odhad je na místě, jelikož v něčem podobném podniká má rodina a přátelé a pokud tomu tak není je asi chyba a velká někde jinde), to jako město nepotřebujeme peníze? Já i přátelé totiž vámi zamýšlenou věc nechápeme. Proč, když už se
chcete zbavit těchto prostor nevypíšete řádné veřejné výběrové řízení a nezískáte daleko lepší podmínky než od církve. Vždyť jenom já jsem Vám připraven s mojí rodinou nabídnout 120.000,- Kč nájmu za rok což je o 50% více než dostanete od církve a i v ostatních bodech Vám jsem připraven
nabídnout nejméně stejné ne-li lepší podmínky než je ve vašem požadavku vůči církvi. Přátelé mi radili, abych do toho nevrtal, že si stejně uděláte co chcete, ale pokud Vám je jedno z čeho toto město bude žít tak mě ne a proto vás prosím vypište řádné výběrové řízení na tyto lukrativní
prostory pokud se jich chcete zbavit a nezadávejte prostor k různým spekulacím, je jich už tak dost.
Pokud Vám tyto prostory nevydělávají tak jak jsem již napsal je chyba v někom kdo toto řídí a proto je načase udělat změnu.

Zdeněk Horák

 

Na to mi během pár dnů pan starosta odpověděl takto:
K úmyslu pronajmout tento objekt Farnosti Kutná Hora nás vede skutečnost, že Farnost je připravena a schopna provozovat informační centrum (což je z principu činnost nezisková) a zároveň má v úmyslu využít tento objekt pro zlepšení služeb návštěvníkům Chrámu Sv. Barbory. Jsme přesvědčeni, že tyto činnosti bude provozovat na odpovídající úrovni (podobě jako například Farnost Sedlec ve svém informačním centru u Kostnice). Rád bych zmínil i to, že informační turistické služby ve městě slouží zejména návštěvníkům nejvýznamnějších památek. Vlastníci a správci těchto památek by také měli odpovídající měrou financovat propagační a informační služby. Je tedy logické, že se farnosti ujímají těchto aktivit a Město tak bude moci ušetřit veřejné zdroje a přitom si ovšem udržet koordinační roli. Mýlíte se, když tvrdíte, že Vámi nabízené nájemné je vyšší, než nabízí Farnost. Předběžně dohodnuté nájemné je cca 150 tis. Kč. Znovu však zdůrazňuji, že Město rozhodně nemá v úmyslu poskytnout objekt pro komerční účely a lituji, že Vás musím v tomto ohledu zklamat. Záměr pronajmout objekt Farnosti byl řádně oznámen na úřední desce Městského úřadu. V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy s Farností Kutná Hora, nepředpokládám, že Rada přistoupí k řešení typu komerčního využití těchto prostor.

Děkuji Vám za Váš zájem o veřejné dění a přeji Vám mnoho úspěchů v podnikání.

Z uvedených faktů je zřejmé, že bylo v podstatě rozhodnuto již dopředu, bez ohledu na to, kdo se přihlásí. Co mne opravdu udivilo a rozezlilo, bylo zjištění, když jsem se z článku dozvěděl, že farnosti budou proinvestované finance odmazávány z nájmu. Není to žádná malá částka, v podstatě se blíží 1 milionu Kč. Tato podmínka či možnost k pronájmu nebyla zveřejněna ani při vyvěšení, ani v mailu, kterým mi pan starosta odpověděl. Jak sem se dozvěděl od některých zastupitelů, nebyl tento podstatný fakt řešen ani v konceptech smluv, které jim byly předkládány. To mne utvrzuje v tom, že celý tento pronájem byl v podstatě šitý na míru kutnohorské farnosti. Věřím, že kdyby o téhle možnosti věděli i jiní podnikatelé při vyvěšení záměru o pronájem, nabídek by bylo moc. Místo je to komerčně velice zajímavé a i přes to, že by byla část prostoru věnována informačním službám, umím si představit kladná čísla z provozování tohoto objektu.

Nakonec jsem se byl podívat v infocentru po rekonstrukci samotné. Nejen že je přístup přes turnikety zcela znemožněn invalidním spoluobčanům a turistům na vozíčku, ale cena za toalety se rázem zvedla o 100%. Před podepsáním smlouvy bylo uváděno, že provozováním veřejných záchodků nelze vydělávat. Z vlastní zkušenosti vím, že kdyby byly nastaveny příznivější podmínky pro komerční služby tohoto charakteru, nemůže být takové podnikání ve ztrátě. Provozuji veřejné záchodky v parku pod Vlašským dvorem a v Libušině ulici řadu let. Každá má žádost o možné navýšení ceny poplatku za tuto službu (5Kč) mi byla doposud zamítnuta s odůvodněním, že by byla cena příliš vysoká. I z tohoto důvodu si myslím, že celý tento „obchod“ byl schválen a podepsán účelově.

Zdeněk Horák

 

Leave a reply