0

Velké proměny Velkého rybníka

Velký rybník a jeho nejbližší okolí  je téměř od nepaměti  výraznou rekreační lokalitou Kutnohorska. Je cílem výletů již po mnoho generací, od počátku minulého století zde vyrůstala řada soukromých rekreačních objektů. Ještě před několika lety se mohl turista či cyklista, zmořený letním vedrem, občerstvit ve výletní restauraci nebo spláchnout prach z cesty na pobřežní pláži. V současné době je všechno jinak.

Úprava příjezdové komunikace na hráz rybníka

Úprava příjezdové komunikace na hráz rybníka

Na hladině rozlehlého rybníka kotví tlačný remorkér, úzká lávka, spojující konec turistické trasy, nazývané odjakživa  „po mlejnech“, s hrází Velkého rybníka, z níž vedl poněkud krkolomný sestup do chladné vody, je nahrazena širokou  mostovou vozovkou a z místa bývalé pláže je na hladinu vyneseno rozlehlé železné molo coby přístaviště lodí, nezbytných pro obsluhu tohoto vodního díla. Rybník a jeho nejbližší okolí je „obsazeno“ nejen desítkami pracovníků, ale i jeřábů a další speciální technikou. Co se to tu vlastně děje ? Na to jsme se zeptali pana Stanislava Culka, stavbyvedoucího firmy Porr a.s. z odštěpného závodu Vodohospodářské stavby Brno-Slatina, který nás ochotně provázel po rušném staveništi.

Co se tu vlastně děje ? 

Současný stav hráze Velkého rybníka je již po řadu let z několika důvodů nevyhovující a je tedy třeba ji sanovat. V prvé řadě je nutno obnovit výpustní objekt, který od roku 1945 není funkční. Každý rybník je ale potřeba občas vypustit, vyčistit a tak dále. V případě techniky v hrázi Velkého rybníka to nebylo možné prostě proto, že stav výpustní techniky to neumožňoval. Proč, to bohužel nevíme.

Piloty pro zvýšení hrázných přepadů

Piloty pro zvýšení hrázných přepadů

Takže dispozice hráze zůstává, jenom její těleso se bude upravovat? 

Hráz zůstane tak, jak je, ale bude zpevněna železnými piloty, aby byla odolnější. K určité změně dojde v přírodním rázu jejího nejbližšího krajinného okolí. Po řadu let byla travnatá plocha na hřebenu hráze jakousi pláží pro vstup do vody, ačkoliv byl přístup na hráz přes úzkou lávku prakticky zakázán. To, že se zákaz nerespektoval, je jiná věc. Ta úzká lávka bude nahrazena komunikací, umožňující vjezd techniky, nezbytné pro pravidelnou údržbu hráze.

Mají  se tedy příznivci koupání ve Velkém rybníku vzdát představy o jeho rekreačním využívání?

To je spíš otázka, na níž by vám dalo odpověď ředitelství Povodí Labe. Mým úkolem je zajistit hrázní těleso tak, aby bylo bezpečné i v případě tisícileté vody. Ale vaši otázku vzhledem k velkému rozsahu rekreačních objektů v okolí Velkého rybníka naprosto chápu.

Velký rybník tedy čekají velké úpravy. Bude jejich součástí i  vyčištění či odbahnění dna?  

Ne. Ale nevylučuji, že v budoucnosti k tomu dojde, to ale bude zcela jiný investorský projekt. Bude možné jej uskutečnit, až bude opravena hráz, zajištěny potřebné finanční prostředky, a hlavně – až bude dokončena technologie, umožňující vypuštění vodní plochy. To za stávající situace prakticky nebylo množné, protože výpustní objekt nebyl funkční.

Odtokové řečiště pod hrází Velkého rybníka v celé jeho následné délce je dnes zcela jiné než v dobách, kdy bylo potokem, zásobujícím řadu kutnohorských mlýnů, regulovaným odbočkami mlýnských náhonů. Bude takto změněné řečiště schopno pojmout odpouštění velké vody? 

Tlačný remorkér na hladině rybníka

Tlačný remorkér na hladině rybníka

Jistě. Odtok vodní plochy rybníka bude regulovatelný s ohledem na skutečnost, o níž jste mluvil. Rozhodně vylučuji představu, že by odpouštění Velkého rybníka mohlo jakkoliv ohrozit pobřežní část Kutné Hory .

Úpravy, o kterých mluvíme, začaly v září minulého roku. Jejich ukončení?

Když všechno půjde dobře, tak v listopadu 2017.

Máme tedy před sebou sezónu nastávajícího roku. Můžeme říci, že přinese omezení rekreačního užívání tohoto místa?

Do jisté míry ano. V místě rekreační pláže rybníka v blízkosti bývalé letní hospůdky zůstane železná konstrukce mola, určeného jako přístaviště techniky pro obslužnost hrázného tělesa. Ale jeho případné využití pro rekreanty nebude z mnoha důvodů možné. Věřte, že to právě s ohledem na rekreanty neříkám rád.

Vraťme se k základnímu významu úprav hráze i okolí Velkého rybníka: není to tedy o tom, že hrozí, nebo by hrozilo protržení hrázného tělesa s následnou kritickou situací pro nejbližšího okolí?

To určitě ne. Základním charakterem probíhajících stavebních prací  je oprava výpustného systému a úprava hrázných přepadů, které v závěru celé akce budou dimenzovány na tisíciletou vodu. K té situaci může dojít nebo také ne. Ale pokud by k tomu došlo, tak povodí Vrchlice od Velkého rybníka neohrozí záplavovou situací území Kutné Hory.

Celkový pohled na stavební úpravy hráze

Celkový pohled na stavební úpravy hráze

Ještě poslední otázka: jakým způsobem bude ovládána úprava hladiny Velkého rybníka?

Celý systém bude navázána na centrální velín, umístěný v hrázi  přehrady Vrchlice. Tam bude rozhodováno podle reálné situace,  v jakém množství bude hladina rybníka regulována.

Dovolme si tedy krátké shrnutí: Velký rybník v těsné blízkosti Kutné Hory se dočká úprav, které byly z řady důvodů nezbytné. Rozhodně však neztratí svoji přitažlivost pro všechny, kdo si rádi užijí oddechu v jeho krásném prostředí. 

Děkuji panu Culkovi za rozhovor.

Miroslav Štrobl

Leave a reply